GS-10 Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen bij opslag, transport en handling

Oplossing

Opslag

Zorg voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.

Uitgangspunt is dat op de werkplek alleen gebruikshoeveelheden zijn opgeslagen. De overige producten worden in op de stoffen afgestemde speciale kasten of ruimtes opgeslagen. Zorg daarbij voor een scheiding tussen producten die met elkaar kunnen gaan reageren. Volg de wettelijke voorschriften rond afzuiging en ventilatie in de opslag. Plaats verpakkingen in bakken die voorkomen dat het product zich kan verspreiden bij lekkage. De opslagplaats moet voldoende brandwerend zijn.

Sommige producten kunnen met elkaar reageren en dan gevaarlijke situaties veroorzaken. Bijvoorbeeld chloorhoudende schoonmaakmiddelen en zuren (ontkalkers) geven gevaarlijk chloorgas. Sommige producten kunnen als er brand uitbreekt gevaarlijke reacties geven. Daarom is het verplicht, als er gevaarlijke producten worden opgeslagen, hiervoor speciale opslagvoorzieningen te gebruiken, afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de stoffen. In sommige gevallen is een externe opslagplaats vereist.

Nadere aanwijzingen over afzuiging, ventilatie, brandwerendheid e.d. zijn te vinden in PGS-15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), de norm die beschrijft hoe gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen.

Laden

Het is wettelijk verboden om gevaarlijke goederen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden, verpakte meststoffen, brandstoffen etc. los of op pallets in een vrachtwagen te vervoeren. De vracht dient volgens de wettelijke voorschriften te worden gestuwd en waar nodig moeten gevaarlijke goederen gekenmerkt (geëtiketteerd) worden conform het ADR. Beschadigd product en vervuilde emballage mogen niet vervoerd worden. Er dient volgens de ADR-regels gewerkt te worden:

  • Bij vervoer boven de vrijstellingen moet de chauffeur in het bezit zijn van een geldig ADR certificaat basis;
  • Bij vervoer onder de vrijstellingsnormen moet de chauffeur aantoonbaar instructie hebben gehad over de risico’s die hij loopt tijden uitvoering van de werkzaamheden;
  • Iedere medewerker die handelingen met gevaarlijke goederen verricht moet deze instructie, afgestemd op zijn of haar werkzaamheden, ontvangen (magazijnmedewerkers, planners, etc);
  • Bij ieder vervoer van gevaarlijke stoffen moeten de brandblusapparaten en uitrustingsstukken, zoals voorgeschreven in het ADR aanwezig zijn in het voertuig;
  • Bedrijven die gevaarlijke goederen boven de vrijstellingsnormen vervoeren moeten, aantoonbaar, een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg hebben benoemd (interne of externe persoon).

Transport

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de zogenaamde ADR indeling of classificatie van groot belang. Afhankelijk van de classificatie van een stof zijn er andere vervoersvoorwaarden van toepassing en moeten er andere etiketten en codes aangebracht worden op de vrachtwagens. In het veiligheidsinformatieblad dat bij elke gevaarlijke stof of product geleverd moet worden staat de ADR-classificatie. Zie ook de folder ‘Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels‘. Een chauffeur kan alleen gevaarlijke stoffen vervoeren als hij een geldig ADR-certificaat heeft, tenzij de hoeveelheid gevaarlijke stoffen minder is dan de hoeveelheden genoemd in de vrijstellingsnormen.

Handling

Wanneer producten worden overgeheveld van de grootverpakking in kleine verpakkingen, dan dient dit buiten de opslagruimte plaats te vinden. Daar zijn dan ook de vereiste noodvoorzieningen aanwezig (oogdouche, nooddouche e.d.). Zorg dat ook kleinere werkvoorraden voorzien zijn van etiketten met, voor zover van toepassing, de officiële naam van gevaarlijke stof, en de relevante gevaarlijke bestanddelen, gevaarsymbolen en H en P-zinnen.

Zie ook bij het arbocatalogusthema Explosieveiligheid de oplossing EX-10 Veilig gebruik van vulslangkoppelingen

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven