FB-09 Voorlichting en training fysieke belasting

Oplossing

Zorg voor herhaalde voorlichting en instructie voor de medewerkers over de manier waarop lichamelijke overbelasting in het werk kan worden voorkomen of verminderd. Breng eerst op grond van de RI&E in kaart welke medewerkers te maken hebben met fysiek belastende werkzaamheden. In eerste instantie is het zaak om fysieke overbelasting door maatregelen weg te nemen of te verminderen of.  Als er restrisco’s blijven bestaan is voorlichting en onderricht (training) nodig.

De voorlichting en onderricht aan medewerkers met fysieke belasting  dient een combinatie te bevatten van mondelinge en schriftelijke communicatie (bv tijdens werkoverleg en op de werkplek zelf) en dient regelmatig herhaald/ opgefrist te worden, waarbij de frequentie afhankelijk is van de zwaarte van de restrisico’s, zoals in de RI&E Fysieke belasting van het bedrijf is aangegeven:

  • Bij hoog risico, herhaling minstens eens per jaar
  • Bij midden risico, herhaling minstens eens per 3 jaar
  • Bij laag risico, geen vastgestelde termijn van herhaling

Maak bij de herhaalde voorlichting en onderricht gebruik van uiteenlopende werkvormen. Te denken valt aan; onder deskundige begeleiding oefenen met fysiek belastende werkzaamheden in het eigen bedrijf, inbreng eigen ervaringen, bespreking praktijkvoorbeelden, vraagstukken bij toepassing van de regels, e.d.). Soms kan kort ook doeltreffend zijn. In deze voorlichting en onderricht komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

  • de vormen van de fysieke belasting die in het werk van de betreffende medewerkers voorkomen en de risico’s daarvan;
  • de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de fysieke belasting te verminderen;
  • aandachtspunten voor de medewerkers om op  een juiste manier met fysiek belastende werkzaamheden om te gaan.

Bij het thema Tillen kan gebruik worden gemaakt van een praktisch hulpmiddel, namelijk de tilwijzer.

Tilwijzer
De tilwijzer is een specifieke poster over de juiste tilhouding. De kern van de tilwijzer bestaat uit voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. De tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen.

Maatregel

Organisatorische maatregel.

Scroll naar boven