Arbeidsrisico - Werkdruk

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Elke afdeling heeft een andere werkdruk, met andere oorzaken en – waar nodig- een andere aanpak. Ook kunnen er verschillen bestaan in de beleving van werkdruk tussen collega’s op dezelfde afdeling. Daarom is het goed om als bedrijf goed in beeld te hebben waar precies de werkdruk te hoog is: Door met de bedrijfsarts te spreken over werkdruk als oorzaak van klachten en ziekteverzuim in het bedrijf. Door leidinggevenden aan te sporen goed op signalen van individuele werknemers te letten, en middelen te verstrekken om problemen op te lossen. Door werkdruk te bespreken in werkoverleggen en/of door werkdruk te meten met een werkdrukonderzoek.

Verder schrijft de Arbowet voor dat in de RI&E en in het bijbehorend plan van aanpak aandacht wordt besteed aan werkdruk. Als uit de RI&E blijkt dat in het bedrijf of in bepaalde afdelingen sprake is van hoge werkdruk, is daar een verdiepende RI&E werkdruk vereist. Zie verder oplossing W-01. Verder is voorlichting over de risico’s van werkdruk en de te nemen maatregelen wettelijk voorgeschreven. Zie verder oplossingen W-02 en W-06 .
De voorgenomen werkdrukdrukaanpak wordt overlegd met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Als duidelijk is dat er sprake is van overmatige werkdruk, waar werknemers last van hebben of zelfs gezondheidskundige klachten aan over houden, is het zaak om in samenspraak met hen de oorzaken in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. Soms zal het gaan om individuele medewerkers die klem zitten en moet een maatwerkoplossing voor deze persoon getroffen worden. Zodra een grotere groep medewerkers aangeeft last te hebben van werkdruk, is het zaak samen met de medewerkers breder te kijken naar de organisatie en/of de kwaliteit van het werk, de werkcultuur / omgangsvormen, de wijze van aansturen en leidinggeven.

Zie voor manieren om werkdruk in kaart te brengen én voor mogelijke maatregelen bij het onderdeel in deze arbocatalogus met oplossingen voor werkdruk.

Door overmatige werkdruk aan te pakken en te voorkomen, wordt (langdurig) ziekteverzuim en uitval voorkomen en ontstaat bovendien meer werkplezier, wat ook de productie ten goede zal komen.

Meer informatie
•    Website van het Arboportaal;
•    Zelfinspectietool werkdruk van de inspectie SZW. Met deze tool is het werkdrukbeleid van het eigen bedrijf te beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat doet.

Scroll naar boven