GS-11 Vermijd blootstelling aan asbest

Oplossing

Asbest is een gevaarlijke stof.  Het inademen van vezels kan op termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken, zoals longkanker of kanker aan het buikvlies. Asbest bevindt zich voornamelijk in gebouwen, installaties of apparatuur van vóór 1994 en kan zijn verwerkt in deuren, plaatmaterialen, pakkingen, in ovens, in of rondom verwarmingsketels, in isolatiematerialen, in vloerbedekking/zeil, luchtkanalen, rem- of frictiematerialen, daken met asbesthoudende golfplaten en op wanden/plafonds gespoten zijn. Ook apparatuur van na 1994, uit landen als Rusland, India en China kunnen asbest bevatten.

Op grond van het  Arbobesluit (artikel 4.46) gelden strenge grenswaarden voor asbest. Voorkomen moet worden dat asbestvezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd. Zolang er geen asbestvezels in de lucht kunnen komen en er geen beschadiging van het materiaal optreedt, kan het asbest in gebouw, machines of apparatuur blijven zitten. Bij werkzaamheden, machinereparaties of verbouwingen moet u echter vooraf uitzoeken of u geen onderdelen met asbest bewerkt of sloopt. 

Benodigde maatregelen:

  • Als er een mogelijkheid bestaat dat er asbest in het bedrijf aanwezig is (dat is het geval bij gebouwen, installaties of apparatuur van vóór 1994) laat dan door een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatierapport opstellen (deze bedrijven zijn te vinden op de website van Stichting Ascert). Als het asbest redelijkerwijs een risico vormt, wordt het verwijderd.
  • Voordat er in een gebouw van voor 1994 een verbouwing of renovatie plaatsvindt moet er een gecertificeerd inventariserend bedrijf worden ingeschakeld. Wanneer er alsnog onverwachts asbest wordt aangetroffen, wordt het werk stilgelegd. De werkplek moet afgezet worden en een daartoe gecertificeerd bedrijf moet een nieuwe asbestinventarisatie uitvoeren. 
  • Als uit een asbestinventarisatierapport blijkt dat asbest is aangetroffen dat verwijderd moet worden,  dan stelt een gecertificeerd bedrijf de risicoklasse van de sanering vast. Dat bepaalt doorgaans dat een SC-560 gecertificeerd saneringsbedrijf de sanering uit moet voeren. Vóór de start van het werk dient dit bij de Nederlandse Arbeidsinspectie aangemeld te zijn. Op het werk uit risicoklasse 2 en 2a ziet een deskundige toezichthouder asbest toe. Na afloop van de sanering dient een daartoe bevoegd bedrijf een vrijgavemeting uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten van deze meting wordt de locatie al dan niet vrijgegeven.
  • Bij saneringen in risicoklasse 1 is het niet verplicht om een gecertificeerd asbest¬verwijderings¬bedrijf in te zetten. Asbest van risicoklasse 1 mag verwijderd worden door een deskundige medewerker. Het gaat hier om hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn. Zoals een losse plantenbak, losse plaat of een asbesthoudende smeltzekering in een laagspanningsruimte. Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn, moet er door middel van een visuele inspectie worden vastgesteld of er geen asbest meer aanwezig is; daarna wordt de betreffende werkplek vrijgegeven voor andere werkzaamheden. Saneringen van risicoklasse 1 asbest moeten uiterlijk 2 dagen van tevoren aangemeld worden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, met deze kennisgeving.  
  • Er kan alleen gekozen worden om asbest (nog) niet te geheel uit het bedrijf te verwijderen, als uit de asbestinventarisatie blijkt dat er redelijkerwijs geen risico van blootstelling is. In dat geval  wordt gezorgd dat personen die werkzaamheden verrichten aan de betreffende gebouwen, installaties of  apparatuur steeds op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest. Dat geldt ook voor ook externe dienstverleners, zoals aannemers en bedrijven die onderhoud aan gebouw, machines of installaties verrichten.  Onder meer door waarschuwingsstickers aan te brengen op gebouw-, machine- en installatiedelen waarin asbest zit. Ook wordt de staat van het asbest minimaal jaarlijks door een deskundige beoordeeld op beschadigingen en wordt in het bedrijfsnoodplan vastgelegd hoe te handelen bij calamiteiten waarbij asbest vrij kan komen.

Zie ook: de Checklist: Verbouwen of onderhoud? Let op asbest! van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Scroll naar boven