Arbeidsrisico - Explosieveiligheid

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeldsornstandigheclenbesluit (artiked a4) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 137). Hierin staan de verplichtingen rondom explosiegevaar. De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosievelligheidsdocument, dat minimaal bestaat uit:

  • een nadere risicoanalyse;
  • een gevarenzone-indeling;
  • passende technische als organisatorische maatregelen;
  • voorlichting aan werknemers.

Het opstellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van explosievelligheid kan alleen plaats vinden na instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Scroll naar boven