GS-05 Formaldehyde bij bereiding bestendige grondstoffen

Oplossing

Het toevoegen van formaldehyde aan diervoeders is verboden, maar een beperkt aantal bedrijven in de sector gebruikt nog wel formaldehyde voor het bereiden van bestendige grondstoffen. Dat valt niet onder het verbod.

Formaldehyde is een vluchtig gas en heeft een sterke geur. Het is kankerverwekkend. Daarnaast kan het de ogen, neus en keel gaan irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. En het kan leiden tot benauwdheid en in het uiterste geval tot bedwelming, met dood als gevolg.

gs 05

Voor formaldehyde heeft de overheid een grenswaarde vastgesteld in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bovendien zijn formaldehydehoudende producten aangemerkt als ‘Biocide’ en mogen ze alleen gebruikt worden als ze door de leverancier aangemeld zijn bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) én als dat College een toelatingsbeschikking bij deze stof heeft verstrekt.
Dit zijn enkele elementen van een veilige omgang in het bedrijf met formaldehydehoudende producten.

Als het technisch niet mogelijk is om formaldehydehoudende stoffen bij het vervaardigen van bestendige grondstoffen uit te sluiten, leg dat vast met daarbij de reden waarom vervanging door een minder schadelijke stof niet mogelijk is. 

Bij gebruik van formaldehydehoudende stoffen gelden de volgende voorschriften:

  • Verwerken mag alleen in gesloten systemen;
  • Het behandelde product voldoende lange intrektijd geven;
  • Onderbouw dit door metingen (maandelijks in de omgevingslucht);
  • Het product bij belading niet met de handen aanraken;
  • Er dienen specifieke werkinstructies te zijn voor het werken met deze stoffen;
  • Er dient een specifieke calamiteitenprocedure voor deze stoffen te zijn;

Als er met formaldehydehoudende stoffen nog niet met een volledig gesloten systeem wordt gewerkt, of er is op een andere manier nog blootstelling mogelijk, dan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, totdat de blootstelling onder de grenswaarde is teruggebracht: aangeblazen vol-gelaatsmasker, specifieke handschoenen, vol gelaatsscherm en eventueel aanvullende beschermingsmiddelen. Zie daarvoor in eerste instantie de resultaten van de blootstellingsbeoordeling en verder ook het Veiligheidsinformatieblad/MSDS.

gs 05 waarschuwingsborden
Scroll naar boven