Arbeidsrisico - Fysieke belasting

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Algemene bepalingen

Volgens de arboregelgeving dient de werkgever het werk zo te organiseren en in te richten dat lichamelijke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. In het Arbobesluit hoofdstuk 5, ‘Fysieke belasting’ zijn (in de artikelen 5.1 tot en met 5.6) de volgende regels opgenomen:

  • Het voorkomen en beperken van gevaren voor de gezondheid door fysieke belasting is verplicht;
  • De werkgever dient te inventariseren en te evalueren of er gevaren zijn voor de gezondheid door lichamelijke belasting;
  • De werkgever zorgt voor een ergonomisch ingerichte werkplek
  • De werknemers die arbeid verrichten waarbij lasten worden gehanteerd, krijgen voorlichting over het gewicht en de lastverdeling en de wijze waarop de last moet worden getild.
  • Er zijn aanvullende voorschriften bij fysieke belasting voor zwangeren.

RI&E

In Arbowet, artikel 5, is beschreven dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dient te worden uitgevoerd. Voor fysieke belasting geldt dat, als onderdeel van deze RI&E, een nadere inventarisatie dient te worden uitgevoerd. In deze verdiepende RI&E Fysieke belasting wordt per lichamelijk belastende activiteit aangegeven:

  • Wat de kenmerken zijn van de last;
  • De vereiste lichamelijke inspanning;
  • De kenmerken van de werkomgeving;
  • De taakeisen. 

Verder wordt in de RI&E expliciet aandacht besteed aan beeldschermwerk en trillingen.

Aan de hand van de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd dat gericht is op het voorkomen of verminderen van de nadelige gevolgen van fysieke belasting.

Verder is bepaald dat de werkgever periodiek een medisch onderzoek aanbiedt aan werknemers die te maken hebben met fysieke belasting. In de RI&E wordt aangegeven welke onderzoeken voor welke categorieën werknemers relevant zijn.

Trillingen

Op het gebied van trillingen gelden de volgende regels:

Er is een grenswaarde en een actiewaarde vastgesteld. De grenswaarde is de waarde die in ieder geval niet overschreden mag worden. De actiewaarde is de waarde waarbij de werkgever acties moet ondernemen om de blootstelling voor de werknemer te reduceren. Hij kan onmiddellijk actie ondernemen of maatregelen opnemen in een plan van aanpak.

 ActiewaardenGrenswaarden
Lichaamstrillingen0,5 m/s21,15 m/s2
Hand-armtrillingen2,5 m/s25 m/s2

De gezondheidskundigewaarden liggen nog lager dan de actiewaarden. Dit houdt in dat de actiewaarde nog niet de bescherming biedt die gezondheidskundig optimaal zou zijn.

Beeldschermwerk

Voor beeldschermwerk zijn er in de Arboregeling (artikel 5.1) uiteenlopende voorschriften opgenomen rondom meubilair en apparatuur. Hoofdstuk 5 van het Arbobesluit, (artikel 5.7  5,12) schrijft ondermeer maatregelen voor ter bescherming van het gezichtsvermogen (met name het aanbieden van de mogelijkheid tot oogonderzoek), en geeft aan dat op gezette tijden beeldschermwerk wordt afgewisseld met andersoortige werkzaamheden of pauze.

Scroll naar boven