Arbeidsrisico - Gegaste ladingen

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Gegaste ladingen in vrachtwagen, trein of binnenvaartschip
Blootstelling van medewerkers aan fosfine moet te allen tijde worden voorkomen:

 • Maak inkoopafspraken m.b.t het toedienen van fosfine aan ladingen (zie oplossing GL1).
 • Zorg voor metingen van verdachte ladingen en leg vast hoe te handelen als de metingen een overschrijding van waarde aangeeft (zie oplossing GL-2).

Gevaarlijke gassen in zeecontainers
Maak waar mogelijk afspraken met ondernemingen in de logistieke keten. Het doel moet zijn om zo veel mogelijk het bewust toedienen van gassen aan zeecontainers en het uitdampen van gassen afkomstig van de vervoerde producten en verpakkingsmaterialen te voorkomen. Spreek bijvoorbeeld af dat er gebruik gemaakt wordt van hittebehandeling in plaats van het toepassen van methylbromide bij de behandeling van houten verpakkings- en stuwmaterialen. Of laat houten verpakkings- en stuwmaterialen zoals pallets vervangen door kunststof materiaal of slipsheets

Wanneer het vermoeden bestaat dat er stoffen in een zeecontainer aanwezig zijn die een gevaar zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, explosie of brand, dan mag de werknemer deze ruimte of plaats niet zomaar betreden. Er moet eerst onderzoek gedaan worden naar de risico’s. Als uit dit onderzoek blijkt dat gevaarlijke gassen aanwezig zijn en/of het zuurstofgehalte te laag is, worden zodanige maatregelen getroffen dat de werknemer de zeecontainer kan betreden zonder gevaar.

Werkgevers en werknemers in de transportsector hebben een Stappenplan opgesteld dat ook door bedrijven in de diervoeder en graanhandelsector moet worden gevolgd. Het stappenplan uit 2020 is hier te vinden. Het bevat naast een overzicht van de te nemen stappen ook stroomschema’s en praktische Tipkaarten.
Dit stappenplan voor gegaste containers bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Beleid opstellen
Elk bedrijf dat met mogelijk gegaste containers te maken krijgt stelt een bedrijfsbeleid op met een uitgewerkte procedure hoe te handelen en een werknemersinstructie. Het bedrijf zorgt ook voor de juiste voorzieningen en opgeleide gasmeetdeskundigen( intern of externe), op de manier zoals die in het stappenplan zijn weergegeven
Dit beleid wordt aangepast als:

 • De meetresultaten afwijken van vervoersdocumenten of eerder meetonderzoek.
 • Er incidenten zijn voorgevallen met gevaarlijke gassen in zeecontainers.
 • De kennis, wet- en regelgeving verandert.
 • De afspraken met ketenpartners wijzigen.

2. Ontvangen van zeecontainers
Op grond van de onderstaande categorie-indeling wordt een aanpak gekozen:

 • Categorie A: De zeecontainer bevat gevaarlijke gassen. Het is bekend om welke gassen het gaat en wat de concentratie is.
 • Categorie B: Het is onbekend of de zeecontainer gevaarlijke gassen bevat.
 • Categorie C: De zeecontainer bevat géén gevaarlijke gassen.

3. Onderzoek verrichten
Hier staan metingen centraal. Die leiden tot een advies van de gasmeetdeskundige (zoals aanvullende meting, ontgassen, ventileren, vrijgave)

4. Maatregelen treffen
Afhankelijk van de resultaten van het meetrapport worden de benodigde maatregelen getroffen: extra meting, ventileren en herhalingsmeting, ontgassen, zeecontainer weigeren, terugsturen of door een gespecialiseerd bedrijf laten lossen, PBM verstrekken.

5. Openen en betreden
Als er een vrijgave is, die aantoonbaar (bv door een schriftelijke ‘vrij voor betreden verklaring’) is en gebaseerd op onderzoek kan de zeecontainer geopend en betreden worden. Soms zijn nog passende maatregelen als uit het meetrapport blijkt dat de zeecontainer alleen onder voorwaarden kan worden vrijgegeven.
Los daarvan voeren werknemers voeren altijd een visuele werknemerscontrole uit .

6. Registreren
Het bedrijf zorgt ervoor dat alle verzamelde gegevens bewaard blijven. Het gaat hier om:

 • De registratie van de zeecontainerstromen en categorie-indeling
 • De meetrapportages
 • De getroffen maatregelen.
  De bewaartermijn van deze gegevens is 10 jaar.
 • NB. In het Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers zijn bovenstaande stappen veel uitgebreider weergegeven en ook uitgewerkt in Tipkaarten. Een werkgever in de graanhandel en diervoedersector kan ook een andere aanpak kiezen maar deze dient minimaal dezelfde bescherming te bieden als het hierboven genoemde Stappenplan.

  Algemeen
  Daarnaast heeft een werkgever de volgende taken, voor zowel gegaste ladingen als voor gassen in zeecontainers:
 • Informeer en instrueer medewerkers over de gevaren van gegaste ladingen en/of bij het openen en betreden van zeecontainers en geef aan hoe er mee om te gaan in de dagelijkse praktijk. (zie ook oplossing GL-4)
 • Zorg, als onderdeel van het bedrijfsnoodplan, voor een doeltreffende bedrijfshulpverlening voor het geval zich een calamiteit voordoet met gegaste ladingen of bij het openen en betreden van een zeecontainer. Zorg dat gegevens van gespecialiseerd gasmeetbedrijf in calamiteitenplan opgenomen zijn.
 • Zorg dat jongeren en zwangeren worden uitgesloten van werkzaamheden met een mogelijk gevaar op blootstelling aan gegaste ladingen of gevaarlijke gassen in zeecontainers. Hetzelfde geldt voor werkneemsters die borstvoeding geven.
 • In het geval van slachtoffers of het onwel worden van mensen door gassen in ladingen:
  o Waarschuw de BHV-organisatie
  o Zorg voor eigen veiligheid
  o Breng slachtoffers zoveel mogelijk in de open lucht
  o Laat slachtoffers onderzoeken door specialisten

Raadpleeg bij spoedeisende gezondheidsklachten een arts en neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) via 030 2748888.

Nazorg: bied blootgestelde medewerkers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan.

Scroll naar boven