Arbeidsrisico - Besloten ruimten

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Hier volgt een verkorte weergave van de belangrijkste wettelijke regels over werken in besloten ruimtes. Deze bepalingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Arbobesluit.

(Zie voor meer informatie het Arbo-informatieblad 5: Werken in besloten ruimten.)

Artikel 3.5g
Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Als vermoed kan worden dat de atmosfeer in een ruimte zodanig is dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, dan mag de werknemer zich alleen in die ruimte begeven als uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is. Blijkt uit dat onderzoek dat zulke gevaren inderdaad bestaan, dan moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen om veilig werk mogelijk te maken. 

Als het niet mogelijk is om deze maatregelen te treffen en werkzaamheden in de besloten ruimte zijn noodzakelijk, dan wordt de werknemer permanent geobserveerd en worden doeltreffende maatregelen genomen om deze werknemer te beschermen tegen het gevaar, en bij direct gevaar onmiddellijk op doeltreffende wijze hulp te bieden.

Er is in ieder geval sprake van:

  • gevaar voor verstikking: als de atmosfeer minder dan 18 volumeprocent zuurstof bevat;
  • gevaar voor bedwelming of vergiftiging als de concentratie van de betreffende stoffen in de atmosfeer hoger is dan de wettelijke grenswaarden
  • gevaar voor brand of explosie als in de atmosfeer de concentratie van zuurstof hoger is dan 21 volumeprocent, of als de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is dan 10 volumeprocent van de onderste explosiegrens.

Artikel 4.6
Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen

Neem adequate maatregelen om tijdens werkzaamheden blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brand en explosie te voorkomen 

Artikel 3.16
Voorkomen valgevaar

Er is in elk geval sprake van valgevaar als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen en bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, zoals openingen in vloeren.  Gebruik geschikte veiligheidsvoorzieningen zoals worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte, dan wel worden andere technische middelen. 

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij invoering, aanpassing of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een regeling rond het werken in besloten ruimten valt daarmee ook onder het instemmingsrecht. (Wet op de ondernemingsraden, artikel 27.1.d).

Scroll naar boven