OG- 01 Ongewenst gedrag in de RI&E

Oplossing

In de RIE dient het beleid van het bedrijf rond intern en extern ongewenst gedrag beoordeeld te worden. Verder wordt geïnventariseerd wat de bevindingen van medewerkers zijn met intern en extern ongewenst gedrag. Welke vormen komen waar voor en hoe vaak?

Mogelijke bronnen om na te gaan of ongewenst gedrag in het bedrijf voorkomen zijn:

  • geanonimiseerde bevindingen en rapportages van vertrouwenspersonen en van de bedrijfsarts
  • resultaten van een eventueel medewerkerstevredenheidsonderzoek, of  PAGO/PMO.
  • incidentmeldingen en -registratie.
  • resultaten van teambesprekingen

Als blijkt dat ongewenst gedrag een knelpunt vormt in het bedrijf of in een bedrijfsonderdeel, breng dan met een verdiepend onderzoek op elk onderdeel van ongewenst gedrag in kaart waar en hoe het voorkomt in het bedrijf. Leg de resultaten daarvan vast in de RI&E en neem de te nemen maatregelen op in het plan van aanpak. Bij het nader inventariseren van intern ongewenst gedrag (van leidinggevenden en medewerkers onderling) dienen deze twee elementen in kaart gebracht te worden:

Voor het inventariseren van agressie en ander ongewenst gedrag door derden is de BasisInspectieModule Agressie en Geweld van de Nederlandse Arbeidsinspectie richtinggevend: De werkgever inventariseert risico’s van agressie en ander ongewenst gedag door derden aan de hand van de volgende elementen:

  • de mate waarin er contact met derden is en welke vormen van agressie er kunnen optreden:
  • in welke situaties
  • in welke functies/taken
  • op welke locaties
  • op welke momenten

Maatregel

Het bedrijf bepaalt op grond van beide inventarisaties of en, zo ja, welke maatregelen er genomen dienen te worden. Deze maatregelen worden meteen genomen of opgenomen in een plan van aanpak.

Scroll naar boven