Arbeidsrisico - Explosieveiligheid

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Uitgangspunt aanpak explosieveiligheid:

Werkgevers in de Handel in Graan, zaden en peulvruchten passen de `ATEX-Handleiding Handel in granen, zaden en peulvruchten’ toe, of een andere methode met een vergelijkbare kwaliteit

Werkgevers in de diervoeder passen de ‘ATEX-Handleiding’ van Nevedi toe, of een andere methode met een vergelijkbare kwaliteit Beide handleidingen zijn gebaseerd op de geldende Nederlandse Praktijkrichtlijnen ( NPR 7910-1 voor gasexplosiegevaar, of NPR 7910-2 voor stofexplosiegevaar.) Als een bedrijf te maken heeft met vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die brandbaar zijn, moet men de volgende stappen doorlopen:

Stap 1. Het uitvoeren van de volgende inventarisatie:

 • Met welke brandbare stoffen werkt men in het bedrijf? (lijst opstellen, inclusief gegevens en gevaren, let vooral op organisch stof, bv graanstof).  Waar in het bedrijf is er kans op explosiegevaar? (locaties duidelijk in kaart brengen).
 • Welke werknemers worden mogelijk aan dit risico blootgesteld? (lijst met persoonsgegevens opstellen).
 • Bepaal of in het bedrijf gevarenzones moeten worden ingedeeld.

Stap 2. Het realiseren van indeling in gevarenzone(s). Als er sprake is van een explosieve atmosfeer moet het bedrijf worden ingedeeld in een of meer gevarenzones. Zie voor meer informatie de oplossing EX-07 Zonering.

Stap 3. Het nemen van maatregelen in de gevarenzones. Er moeten adequate maatregelen genomen worden tegen (de mogelijke gevolgen van) een explosie in een gevarenzone. Dit kan onder meer door:

 • Voorkoming van stofvorming (bijvoorbeeld door goede aftuiging op de cellen en machines en door goed schoonhouden van de productieruimten)
 • Het voorkomen van een ontsteking (bijvoorbeeld door vonken en wrijvingswarmte tegen te gaan, en door het voorkomen van statische elektriciteit)
 • Het gebruiken van explosieveilige apparaten en materieel (volgens ATEX 95)
 • Het duidelijk markeren van ruimten met een explosieve atmosfeer
 • Het beperken van het effect van een eventuele explosie, bijvoorbeeld door drukontlasting (zoals met explosieluik) of door explosieonderdrukking (zoals met vlammenvangers). Voor een verdere uitwerking van deze maatregelen gaat u naar de oplossingen in deze arbocatalogus.

Stap 4. Het voorlichten van de werknemers. Er moeten procedures worden gemaakt m.b.t. veilig werken in een explosieve atmosfeer. De werknemers moeten duidelijk worden geïnstrueerd over:

 • de mogelijke risico’s 
 • de maatregelen die zijn, of moeten worden genomen om een explosie te voorkomen, ook in afwijkende situaties zoals b,v. bij storingen,
 • de specifieke werkwijze die daarbij van toepassing is.

Stap 5. Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. De bovenstaande stappen moeten beschreven zijn in een explosieveiligheidsdocument. Dit document moet een onderdeel zijn van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en – evaluatie. Bij de realisatie van dit document mag gebruik worden gemaakt van, of verwezen worden naar relevante bestaande documenten, zoals een officiële beoordeling uit een milieuvergunning of veiligheidsrapport.

Scroll naar boven