BR-01 Procedure Veilig werken in besloten ruimten

Oplossing

De basis van een ‘Procedure Veilig werken in besloten ruimten’ is een inventarisatie van al de besloten ruimten waar eigen personeel en derden in werken. Denk daarbij zo nodig ook aan besloten ruimten bij de klant die eigen medewerkers soms betreden. Geef per besloten ruimte aan welke specifieke risico’s daar spelen op het gebied van: verstikking, vergiftiging, brand- en explosie, knelgevaar door bewegende delen, elektrocutie, bedolven worden en vallen (bijvoorbeeld in een matrix).

Werk vervolgens in de procedure heldere voorschriften uit om de bovengenoemde risico’s te beheersen. Doorgaans wordt dit gekoppeld aan een werkvergunningsysteem (zie oplossing BR-02).Vanuit het oogpunt van draagvlak en kwaliteit verdient het de aanbeveling om de procedure in samenspraak met betrokken werknemers en hun leidinggevende op te stellen.

In de procedure wordt aangegeven:

  • welke werkzaamheden verboden zijn (bv product schuiven in een vlakke silo bovenin een stal bij de klant, of silo van onderaf betreden als er meer dan 50 cm product of grondstof in zit)
  • welke beveiligingsmaatregelen en voorzieningen zijn voorgeschreven om de genoemde risico’s te beheersen. (Uiteraard zijn de voorschriften afgestemd op de risico’s per besloten ruimte: aard en hoeveelheid van opgeslagen grondstof of product, hoogte van de silo, geheel betreden of slechts gedeeltelijk, onder- of bovenleger, etc.)
  • In de procedure worden de maatregelen verwerkt uit de oplossingen BR-2 t/m BR-14
  • Het invoeren of wijzigen van deze procedure kan alleen plaats vinden na instemming van de ondernemingsraad of personeels-vertegenwoordiging (indien aanwezig)
Scroll naar boven