BR-02 Werkvergunning

Oplossing

Het is van groot belang dat, voordat werknemers zich begeven in besloten ruimten, het zeker is dat dit op een veilige manier gebeurt. Een systeem van werkvergunningen is een praktische en veel toegepaste methode om overhaaste of ondoordachte handelingen bij risicovolle werkzaamheden te voorkomen. Zoals bij werken in besloten ruimten.

Meestal wordt een formulier gebruikt dat niet alleen van toepassing is op werken in besloten ruimten, maar ook op andere risicovolle werkzaamheden. Op het formulier wordt ingevuld/afgevinkt:

  • welke metingen met welke apparatuur worden uitgevoerd, hoe, door wie en op welk tijdstip;
  • welke valbeveiliging wordt toegepast;
  • welke maatregelen worden getroffen tegen verstikking, vergiftiging elektrocutie, explosie en brand; 
  • welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen;
  • dat er manwacht aanwezig is en met welke voorzieningen;
  • hoe bedolven worden en beknelling worden tegengaan;
  • welke overige voorzieningen en maatregelen nodig zijn.

Een werkvergunning wordt voor één type werkzaamheid/besloten ruimte afgegeven door een deskundige en daartoe door het bedrijf bevoegde leidinggevende. Een vergunning voor meerdere gelijksoortige cellen of tanks is ook mogelijk. De duur van een werkvergunning wordt in de werkvergunning zelf vastgelegd.

De betrokken werknemers, en de persoon die opdracht geeft tot de uitvoering, ondertekenen de ingevulde werkvergunning en beschikken ieder over een ondertekend exemplaar. 

Na de werkzaamheden wordt werkvergunning verder ingevuld. Zo kan bijvoorbeeld na afmelding van alle personen de ruimte worden vrijgegeven. De werkvergunning wordt gearchiveerd.

Het is van belang om een werkvergunning niet alleen toe te passen bij werkzaamheden in besloten ruimten van eigen personeel maar ook van derden.

Ter illustratie: In Arbo-informatieblad 5: ‘Veilig werken in besloten ruimten’ is in de bijlage een algemeen voorbeeld van een veiligwerkvergunning opgenomen.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven