Arbeidsrisico - Geluid

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om gehoorschade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. 

Hieronder worden de wettelijke regels over geluid op de werkplek verkort weergegeven:

Grenswaarden volgens het Arbobesluit artikel 6.8

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) of piekniveaus boven de 135 dB(C) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. 
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) of piekniveaus hoger dan 137 dB(C) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen. 
 • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) wordt door de werkgever een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd met voorgenomen maatregelen om het geluid terug te dringen.  Dat is ook vereist als de piekgeluidsdruk hoger is dan 137 dB(C). In dat plan staat de aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie centraal.
 • Werkplekken waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 85 db(A) of piekgeluidniveaus hoger dan 137 dB(C) worden duidelijk met pictogrammen te worden gemarkeerd. En duidelijk te zijn afgebakend. Zo mogelijk wordt de toegang ertoe beperkt. 
geluid regelgeving
 • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er onmiddellijk voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht. Dat is ook aan de orde als het piekniveau hoger dan 140 dB(C) is.

Overige wettelijke bepalingen

 • Geluid is een onderwerp dat in het kader van de RI&E diepgaand onderzocht dient te worden. Als in de eerste fase van de RI&E blijkt dat lawaai in het bedrijf voorkomt, zal in een nadere inventarisatie de blootstelling aan geluid gemeten of beoordeeld  dienen te worden. Deze beoordeling of meting dient te voldoen aan de uitgebreide regelgeving,  zoals die is verwoord in Arbobesluit artikel 6.7. De meetmethode dient te voldoen aan NEN-EN-ISO 9612.
 • Werknemers die worden blootgesteld aan een mogelijk gezondheidsbedreigende geluidsdosis van boven de 80 db(A) of aan piekniveaus hoger dan 135 dB(C)  hebben recht op een periodieke gehoortest. (Arbobesluit, artikel  6.10)  Daarnaast wordt iedere nieuwe medewerker die mogelijk  in het werk wordt blootgesteld aan geluid een gehoortest aangeboden om de kwaliteit van het gehoor bij aanstelling vast te leggen.
 • Werkgevers dienen hun medewerkers die blootstaan aan een dagdosis boven de 80 dB(A) of piekniveaus boven de 135 dB(C) doeltreffend voor te lichten en te instrueren over de gevaren van geluid en over hoe om te gaan met de geluidswerende voorzieningen. (Arbobesluit, artikel  6.11)
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt in de gelegenheid gesteld om een oordeel te geven over de wijze van geluidsbeoordeling en –meting, de maatregelen om de geluidblootstelling te verminderen en over de eventuele keuze van de gehoorbeschermingsmiddelen(Arbobesluit, artikel 6.7.5 en 6.8.8.)
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij invoering of aanpassing van een regeling op het gebied van geluidbeheersing of persoonlijke beschermingsmiddelen. (Wet op de ondernemingsraden, artikel 27.1.d)
 • Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten op een arbeidsplaats met geluid waar de dagdosis 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 137 dB(C) of hoger is, ook niet als zij gehoorbescherming dragen.
 • Een zwangere werkneemster wordt in haar arbeid niet blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dB(A) en piekgeluiden boven de 135 dB(C).
Scroll naar boven