EX-01 Voorkomen van stofvorming

Oplossing

Stof dat is neergeslagen op de grond en op installaties, in kabelgoten etc. kan tot explosiegevaar leiden. Daarom moet de hoeveelheid neergedaald fijn stof zo veel mogelijk teruggebracht worden en moet opwerveling van de neergeslagen stof zoveel mogelijk worden voorkomen. Globale indicaties voor de maximale hoeveelheid stof zijn dat voetstappen niet zichtbaar mogen zijn in het stof op de grond, en dat het zicht niet minder mag zijn dan 1 meter.

Voorkomen van stof kan gerealiseerd worden door:

  • Bij de inrichting van de fabriek rekening te houden met stofvoorkoming op richels (zo min mogelijk horizontale oppervlakken en zo glad mogelijk)
  • Vrijkomend stof af te zuigen op de punten waar het de ruimte in komt (NB Bij stofafzuiging op de cellen heeft afzuiging op elke individuele cel de voorkeur. Bij afzuiging op meerdere cellen tegelijk, kan in geval van een calamiteit een explosie zich namelijk eenvoudig door meerdere cellen verspreiden.
  • Drukverschilmeting in filterkasten; (Dat is bedoeld om te signaleren of een filter gescheurd of sterk vervuild is en stof in de fabriek kan worden geblazen).
  • Bronafzuiging op machines en/of centrale afzuiging te plaatsen in de fabriek. Zorg ervoor dat afzuiging op de machines werkt, dat de afzuiging in de productieruimte niet per ongeluk wordt stilgelegd of dat de ventilator wordt afgekoppeld. De productie-installatie kan ook op onderdruk worden gezet, waardoor stofuitstoot sterk wordt gereduceerd. Let dan wel op bij  bijvoorbeeld monstername. Productie-installaties die veel stof bevatten (boven de explosiegrens) en op onderdruk zijn gezet, kunnen bij het openen binnen de explosiegrenzen komen door het plotselinge aantrekken van de schone omgevingslucht. Zorg dat bij handmatige monstername geen verse lucht kan toetreden door bijvoorbeeld een sluis te maken. Een andere oplossing is vol-automatische monstername (waarbij geen luchttoetreding optreedt).
  • Lekkages tegengaan bij transportsystemen, manchettes, flexibele slangen e.d.
  • Zodanig premixen bijstorten dat stofvorming wordt voorkomen (door voorzichtig bij te storten, afzuiging te gebruiken en zakken na gebruik voorzichtig dicht te vouwen).
  • Goed schoon te maken met een stofzuiger i.p.v. door te vegen of afblazen. Neergeslagen stof kan het beste met een stofzuiger verwijderd worden. Vegen dient tot een minimum beperkt te worden. Het gebruik van perslucht om stof weg te blazen moet beperkt blijven tot die plaatsen waar het echt niet anders kan, en dan bij voorkeur als het productieproces niet draait. Kleding bij voorkeur schoonzuigen en indien niet mogelijk buiten afblazen. Gebruik hierbij een mondkapje.
  • Bewustwording van het personeel bij het omgaan met stof, gereedschap e.d.

Kies oplossingen zo dicht mogelijk bij de bron, tenzij die redelijkerwijs niet van de werkgever kunnen worden gevergd. 

Maatregel

Brom, organisatorisch, technisch, PBM.

Scroll naar boven