Arbeidsrisico - Fysieke belasting

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

De Arboregelgeving schrijft voor dat een werkgever op basis van de algemene Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers nader inventariseert. Dat betekent dat per werkzaamheid met een (vermoedelijk) grote fysieke belasting wordt vastgesteld: de frequentie, het gewicht en aard van de last, de vereiste inspanning e.d. De werkgever besteedt deze RI&E fysieke belasting uit aan een arbodienstverlener, aan een andere externe deskundige of maakt hiertoe deskundig gebruik (met deskundige ondersteuning) van speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten, zoals bijvoorbeeld met één allesomvattende digitaal instrument ‘Fysibel‘ of de gratis maar losse instrumenten als KIM, HARM, NIOSH of instrumenten van TNO. De maatregelen die voorvloeien uit deze RI&E Fysieke belasting neemt de werkgever op in een plan van aanpak.

Er wordt een maatregel gekozen volgens de Arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen zo hoog mogelijk in het onderstaande rijtje. Is op dat niveau een maatregel redelijkerwijs niet mogelijk, dan alleen is een lager niveau toegestaan:

  1. Aanpak bij de bron: de fysiek belastende werkzaamheid verdwijnt, bv door automatisering of door gebruik te maken van big bags bij het bijstorten.
  2. Een technische oplossing die de fysieke belasting vermindert, bv een tilhulp, takels, of vermindering van het tilgewicht (bijv. kleinere verpakkingen middels afspraken met de leverancier). Ook het verbeteren van de inrichting van een werkplek kan er aan bijdragen dat fysieke overbelasting niet meer aanwezig is.
  3. Tenslotte kunnen ook organisatorische maatregelen worden getroffen, bv taakroulatie, waardoor de fysieke belasting onder meer mensen wordt verdeeld. Of een doordachte logistiek of werkwijze waardoor het aantal belastende handelingen wordt teruggebracht.

Verder verzorgt de werkgever herhaaldelijke voorlichting en onderricht over de risico’s van fysieke belasting, het gebruik van hulpmiddelen en de juiste werktechniek. Het is behulpzaam om samen met medewerkers goede werkwijzen te bespreken die de fysieke belasting kunnen verminderen: niet alleen kan dit tot onverwachte oplossingen leiden, ook worden medewerkers zich er beter van bewust dat fysieke belasting een risico is, waar zij alert op moeten zijn. Ook het inschakelen van bijvoorbeeld een bewegingsdeskundige, zoals een fysiotherapeut, om mee te kijken in specifieke situaties (en ook de training te verzorgen) kan een goede bijdrage leveren.

Tenslotte biedt de werkgever periodiek een medisch onderzoek (PAGO) aan voor de werknemers die te maken hebben met fysieke belasting in hun werk.

Scroll naar boven