BR-09 Meetapparatuur

Oplossing

Bij het bemeten van de lucht van en besloten ruimte kan gebruik worden gemaakt van zuurstofmeters, explosiemeters en gasconcentratiemeters. Doorgaans zal men vooral gebruik maken van multimeters (uitgerust met de juiste cel), waarmee het zuurstofpercentage, het explosiegevaar en de aanwezigheid van een of meerdere gassen tegelijkertijd kan worden vastgesteld. Bij de keuze van een geschikt meetapparaat dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:

 • toepasbaarheid bij een groot aantal verschillende stoffen;
 • bedieningsgemak en geringe afmeting;
 • voorschriften rondom kalibratie en onderhoud(zoals de voorgeschreven frequentie daarvan);
 • grote bedrijfszekerheid;
 • explosieveiligheid van de meter zelf.

Sommige gevaarlijke stoffen, zoals mierenzuur kunnen alleen gemeten worden met daarvoor geschikte meetbuisjes.

Zorg dat steeds vóór het opstarten van de meetapparatuur deze wordt geijkt in een schone omgeving.

Alarminstellingen meetapparatuur

Over het algemeen is de meetapparatuur ook voorzien van alarminstellingen, zodat die tegelijkertijd als alarmapparatuur gebruikt kan worden:

 • Voor zuurstof moet het een alarm geven voor zowel een te hoog als een te laag zuurstofgehalte, de grenzen bedragen respectievelijk 21 vol% voor een te hoog gehalte en bij voorkeur 19 vol% voor een te laag gehalte zuurstof in de ruimte.
 • Ook voor gevaarlijke gassen en dampen kan een laag en een hoog alarmniveau worden ingesteld. Zorg in de procedure voor heldere maatregelen bij elke soort alarm.
 • Verder moet voor brandbare en explosieve gassen een alarm zijn   ingesteld op 10% van de LEL van de betreffende stof (laag alarm) en 20% van de LEL (hoog alarm). Waarbij ‘LEL’ staat voor Lower Explosion Limit, ofwel de minimale concentratie waarbij een gas of damp brandbaar of explosief is. De LEL-waarde van een stof is in het grenswaardenoverzicht opgenomen. Bijvoorbeeld: van hexaan is de LEL: 1,6%

Kallibratie van apparatuur

Om er zeker van te zijn dat de gebruikte apparatuur de juiste waarden aangeven is het noodzakelijk dat deze periodiek gekalibreerd wordt. 

 • Dit is een specialistisch werk, dat uitgevoerd moet worden door deskundigen. Het is aan te raden dat op te nemen in een onderhoudscontract.
 • Als regel dient elk meetapparaat minstens ieder jaar opnieuw gekalibreerd te worden; bij sommige meetapparatuur is een frequentie van 6 maanden voorgeschreven. Neem hierover contact op met de leverancier.
 • Het meetapparaat dient voorzien te zijn van een zichtbare keuringssticker. De eerstvolgende keuringsdatum is er ook op vermeld, of is op een andere wijze aantoonbaar. 

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven