BR-14 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oplossing

Geef in de procedure ‘Veilig werken in besloten ruimten’ aan bij welke werkzaamheden welke persoonlijke beschermingsmiddelen voorgeschreven zijn. Hanteer daarbij de volgende uitgangspunten:

 • Gebruik onafhankelijke adembescherming bij het betreden van silo’s, tanks, bunkers, bulkwagens, wegers, mengers en vloeistofopslagkelders. Zie voor uitzonderingen hierop BR-03. ‘Onafhankelijke adembescherming’ houdt in: een gelaatstuk  gecombineerd met ademluchttoestel  (fles)  of met een slang aangesloten op een compressor met filterunit buiten de besloten ruimte, die de buitenlucht aanzuigt; 
br 14
 • De beide systemen moeten voorzien zijn van een back-up voor ademlucht; Deze noodluchtvoorziening kan zijn een manometer en restdruk-waarschuwingsfluit bij een ademlucht fles, of een onafhankelijke back-up bij een luchtmasker met slang en compressor systeem (bijvoorbeeld een reserve ademluchtfles  van 6 liter en 300 bar) die de ademluchtvoorziening direct overneemt.
 • Bij gebruik van een gelaatstuk, slangen en compressor moet vooraf beoordeeld zijn of deze aan de eisen voldoen en bij elkaar passen 
 • Als het gebruik van onafhankelijke ademhalingsbescherming nodig is, moet de desbetreffende persoon daartoe geschikt zijn; dit moet blijken uit een medische keuring (herhaling minstens eenmaal per jaar).
 • Als een compressor wordt gebruikt voor ademlucht, moet worden voorkomen dat deze schadelijke dampen uit de besloten ruimte kan aanzuigen. Bovendien mogen er zich geen uitlaten van werkende verbrandingsmotoren bevinden bij de luchtinlaat van de compressor.
 • Verder is het aan te bevelen de volgende PBM’s voor te schrijven:
  • antistatische veiligheidsschoenen;
  • geschikte beschermende handschoenen, passend bij de risico’s zoals die in het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven. Leg in vast bij welke werkzaamheden welke handschoenen gebruikt moeten worden.
  • een veiligheidshelm in silo’s en een stootpet/helm of veiligheidshelm in andere besloten ruimten; 
  • beschermende kleding bij stoffen die op de huid inwerken;
  • oogbescherming bij irriterende stoffen;
  • gehoorbescherming bv bij het leegzuigen van een compartiment van een bulkoplegger

Maatregel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Scroll naar boven