GL-04 Voorlichting en onderricht

Oplossing

Behandel de volgende onderwerpen bij het verzorgen van voorlichting en instructie over ‘Gevaarlijke gassen in zeecontainers’:

 • De verschillende zeecontainerstromen en de risico’s die daarbij horen.
 • De resultaten uit het voor- en meetonderzoek
 • De verschillende zeecontainerstromen binnen het bedrijf.
 • De ladingen.
 • De herkomst van de zeecontainers.
 • De meetresultaten.
 • De adviezen van de gasmeetkundige.
 • De herkomst (oorzaak) van de gevaarlijke gassen in zeecontainers.
 • De verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de situaties waarin ze verplicht zijn (zie informatie op de tipkaarten van de stoffen en de leverancier van de PBM’s).
 • Het gebruik van PBM’s (zie hiervoor de gebruikershandleidingen van de beschermingsmiddelen).
 • Hoe te handelen bij calamiteiten.

Behandel de volgende onderwerpen als werknemers voorlichting en instructie krijgen over ‘Gegaste ladingen’:

 • De ladingen en de ladingvormen die gegast kunnen zijn met fosfine en de risico’s daarvan.
 • De meetresultaten;
 • De procedures van het bedrijf: Wat te doen en wat niet doen bij een mogelijk gegaste lading:
 • Hoe te handelen bij calamiteiten.

Voor medewerkers die zuurstof- en gasmetingen uitvoeren in zeecontainers of in andere ladingen (schip, wagen en of trein) geldt:
Het meten van de concentraties en het beoordelen van de meetresultaten dient plaats te vinden door een deskundig persoon die in staat is de metingen en de interpretatie daarvan op een juiste manier uit te voeren. Ook moet deze persoon goed op de hoogte zijn van de voorschriften op het gebied van onderhoud en kalibratie van de meetapparatuur, conform de gebruiksaanwijzing van de leverancier. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de benodigde deskundigheid en vaardigheden van de persoon die metingen uitvoert en de resultaten beoordeelt. Die deskundigheid en vaardigheden kunnen verkregen worden door een opleiding tot gasmeetbevoegd persoon, door instructies verzorgd door de leverancier van de meetapparatuur of door interne instructies. Welke vorm ook gekozen wordt, het bedrijf moet zeker zijn dat een persoon voldoende kennis en vaardigheden heeft om goed met de zuurstof- en gasmeetapparatuur om te gaan in de werksituaties waar dat nodig is. Alleen opgeleide / geïnstrueerde personen mogen de metingen uitvoeren. Het bedrijf legt vast wie welke opleiding/instructie heeft gevolgd.

Voor bedrijfshulpverleners (BHV’ers) geldt dat zij zodanig voorgelicht moeten zijn dat ze in staat zijn om eerste hulp te verlenen na een incident. Ook moet de voorlichting aan hen er op gericht zij dat zij weten wanneer externe hulpdiensten ingeschakeld moeten worden en wat de andere vervolgstappen zijn na een incident of calamiteit. Zie verder oplossing BR-08 in van het arbeidsrisico Besloten ruimten. Zorg ervoor dat de voorlichting en instructie duidelijk zijn. Degene voor wie de informatie is bedoeld, moet het begrijpen en er naar kunnen handelen. Check of men de informatie voldoende begrepen heeft. Maak waar mogelijk gebruik van de tipkaarten uit het Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers.
Kies voor een combinatie van schriftelijke en mondelinge communicatie. Leg vast wie aan de voorlichting en instructie heeft deelgenomen.

Maatregel

Voorlichting en onderricht

Scroll naar boven