Arbeidsrisico - Gevaarlijke gassen in zeecontainers

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Wanneer het vermoeden bestaat dat er stoffen in een zeecontainer aanwezig zijn die een gevaar zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand, dan mag de werknemer deze ruimte of plaats niet zomaar betreden. Er moet eerst onderzoek gedaan worden naar de risico’s. Als uit dit onderzoek blijkt dat gevaarlijke gassen aanwezig zijn en/of het zuurstofgehalte te laag is, worden zodanige maatregelen getroffen dat de werknemer de zeecontainer kan betreden zonder gevaar.

De werkgever is dus verplicht een plan van aanpak op te stellen om de veiligheid van werknemers te garanderen.

Werkgevers en werknemers in de transportsector hebben een plan van aanpak opgesteld dat door de arbeidsinspectie is goedgekeurd. Dit plan van aanpak is in het Nederlands en het Engels te vinden op Platform Gassen in Containers en op Gezond transport.

Een werkgever in de graanhandel en diervoedersector kan ook een andere aanpak kiezen maar deze dient minimaal dezelfde bescherming te bieden als het hierboven genoemd plan van aanpak.

Stap 1 Aanpak bij de bron

Maak daar waar mogelijk afspraken met ondernemingen in dezelfde logistieke keten. Het doel moet zijn om zo veel mogelijk het bewust toedienen van gassen aan zeecontainers en het uitdampen van gassen afkomstig van de vervoerde producten en verpakkingsmaterialen te voorkomen. Spreek bijvoorbeeld af dat er gebruik gemaakt wordt van hittebehandeling in plaats van het toepassen van methylbromide bij de behandeling van houten verpakkings- en stuwmaterialen.

Stap 2 Onderzoek verrichten en maatregelen nemen

Verricht onderzoek of er gevaarlijke gassen in zeecontainers aanwezig zijn en zo ja, neem maatregelen om te zorgen dat het veilig wordt om de zeecontainer te openen en te betreden.

Stap 3 Opstellen bedrijfsprocedure

Bepaal hoe het bedrijf omgaat met gevaarlijke gassen in zeecontainers. In een bedrijfsprocedure worden onder andere de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Stap 4 Informeren en instrueren van medewerkers

Informeer en instrueer medewerkers over de gevaren bij het openen en betreden van zeecontainers en geef aan hoe er mee om te gaan in de dagelijkse praktijk.

Stap 5 Doeltreffende hulp bij een calamiteit

Draag zorg voor doeltreffende hulp als een calamiteit zich voordoet bij het openen en betreden van een zeecontainer.

Scroll naar boven