GS-05 Veilig omgaan met Premixen Voormengsels

In de diervoedersector wordt gewerkt met premixen / voormengsels die op verschillende wijze geclassificeerd kunnen zijn. De classificatie wordt aangegeven door middel van gevarensymbolen. Hieronder ziet u de gevarensymbolen die op het etiket kunnen staan.

Producten die voorzien zijn van het symbool 'Schadelijk' kunnen schadelijk zijn voor de mond, de huid en de ogen. Voorbeelden hiervan zijn het zurenmengsel 'Bio-add' en het aanvullend diervoeder 'Aromabiotic'.

Producten die voorzien zijn van het symbool 'Giftig' leveren bij opname via mond, huid of inademing gevaar op. Sommige producten kunnen kanker veroorzaken. Als dat zo is, staat het op het etiket vermeld.

Het is zaak om deze stoffen zo mogelijk te vervangen door minder schadelijke alternatieven of om technische of organisatorische maatregelen te treffen om blootstelling zo klein mogeljik te maken. Als er desondanks toch blootstelling plaats vindt, zijn de volgende maatregelen op zijn plaats waarbij geldt dat in de RI&E moet zijn bepaald welke vorm van bescherming bij welke werkzaamheden nodig is. Zie ook de Veiligheidsinformatiebladen bij deze stoffen.

Bij giftige stoffen:

  • Zorg voor goede ventilatie/afzuiging.
  • Bescherm de luchtwegen d.m.v. het dragen van adembescherming met minimaal P2 filter.

Bij giftige en schaddelijke stoffen:

  • Deze stoffen voorzichtig storten, lege zakken voorzichtig opruimen.
  • Bescherm handen met neopreen of rubber veiligheidshandschoenen.
  • Bescherm ogen d.m.v. een goed afsluitende beschermbril.
  • Bescherm de huid d.m.v. werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel.
  • Goed handen wassen na gebruik.

Stel in samenspraak met werknemers procedures op hoe met deze stoffen om te gaan. 

Er zijn ook stoffen die geclassificeerd zijn als ‘niet gevaarlijk’, maar die toch hinder op kunnen leveren. Als er bijvoorbeeld in een silo een hoge concentratie van dergelijke stoffen aanwezig is, dient eerst ruimschoots geventileerd te worden voordat er werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Ook dit symbool is op de zakken van enkele premixen/voormengsels te vinden:

Producten die voorzien zijn van het symbool: ‘Schadelijk voor het milieu’ leveren ernstige schade voor het milieu en wanneer zij vrijkomen in het (grond)water. Het is zaak om te zorgen dat stoffen met een dergelijk symbool niet in het afvalwater of grondwater terecht komen.

Onderstaande symbolen werden tot 1 juli 2015 gebruikt. 

Geen gegevens gevonden
Geen gegevens gevonden
illustratie