GS-09 Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen opslag transport en handling

Opslag:
Zorg voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.
Sommige producten kunnen met elkaar reageren en dan gevaarlijke situaties veroorzaken. Bijvoorbeeld chloorhoudende schoonmaakmiddelen en zuren (ontkalkers) geven gevaarlijk chloorgas. Sommige producten kunnen als er brand uitbreekt gevaarlijke reacties geven. Daarom is het verplicht, als er gevaarlijke producten worden opgeslagen, hiervoor speciale opslagvoorzieningen te gebruiken, afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de stoffen.
Uitgangspunt is verder dat op de werkplek alleen gebruikshoeveelheden zijn opgeslagen. De overige producten worden in op de stoffen afgestemde speciale kasten of ruimtes opgeslagen. Zorg daarbij voor een scheiding tussen producten die met elkaar kunnen gaan reageren. Volg de wettelijke voorschriften rond afzuiging en ventilatie in de opslag. Plaats verpakkingen in bakken die voorkomen dat het product zich kan verspreiden bij lekkage. De opslagplaats moet voldoende brandwerend zijn. Klik hier voor meer informatie over de vraag bij welke hoeveelheden speciale voorzieningen nodig zijn, en voor meer informatie over de benodigde afzuiging, ventilatie, brandwerendheid e.d.

Laden:
Het is wettelijk verboden om gevaarlijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, los op de pallet in een vrachtwagen te vervoeren. De vracht dient volgens de wettelijke voorschriften te worden gewikkeld, gestuwd en geëtiketteerd. Beschadigd product mag niet vervoerd worden. Er dient volgens de ADR regels gewerkt te worden.

Transport:
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de zogenaamde ADR indeling of classificatie van groot belang. Afhankelijk van de classificatie van een stof zijn er andere vervoersvoorwaarden van toepassing en moeten er andere etiketten en codes aangebracht worden op de vrachtwagens. In het veiligheidsinformatieblad dat bij elke gevaarlijke stof of product geleverd moet worden staat de ADR-classificatie. Zie ook de folder 'Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels'. Een chauffeur kan alleen gevaarlijke stoffen vervoeren als hij een geldig ADR-certificaat heeft.

Handling:
Wanneer producten worden overgeheveld van de grootverpakking in kleine verpakkingen, dan dient dit buiten de opslagruimte plaats te vinden. Daar zijn dan ook de vereiste noodvoorzieningen aanwezig (oogdouche, nooddouche e.d.).

Nadere informatie over veilige opslag is te vinden in PGS-15, de norm die beschrijft hoe gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen (voorheen CPR richlijnen). Voor meer informatie kijk bij bronnen.

Technische en organisatorische maatregel