GS-04 Veilig omgaan met formaldehydehoudende producten

In de diervoedersector komt formaldehyde voor als bestanddeel van mengsels met o.a. de namen: Formaldehyde, Termin 8 en Monoprene. Deze producten worden gebruikt om een salmonellabesmetting ongedaan te maken of herbesmetting te voorkomen.

Formaldehyde is een vluchtig gas en heeft een sterke geur. Het is ook een gevaarlijke stof: het kan de ogen, neus en keel gaan irriteren. Er kan ook hoofdpijn en huidirritatie optreden. En het kan leiden tot benauwdheid en in het uiterste geval tot bedwelming, met dood als gevolg. Bovendien is het verdacht kankerverwekkend.

Voor formaldehyde heeft de overheid een grenswaarde vastgesteld in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.Bovendien zijn formaldehydehoudende producten aangemerkt als ‘Biocide’ en mogen ze alleen gebruikt worden als ze door de leverancier aangemeld zijn bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) én als dat College een toelatingsbeschikking bij deze stof heeft verstrekt. Dit zijn enkele elementen van een veilige omgang in het bedrijf met formaldehydehoudende producten.

Koop salmonellavrije grondstoffen of ga op zoek naar andere werkwijzen om formaldehydehoudende producten te weren. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om formaldehydehoudende producten uit te sluiten, gelden de volgende voorschriften:

  • Verwerken mag alleen in gesloten systemen;
  • Het behandelde product voldoende lange intrektijd geven;
  • Onderbouw dit door metingen (maandelijks in de omgevingslucht);
  • Het product bij belading niet met de handen aanraken;
  • Er dient een specifieke procedure te zijn voor het werken met deze stoffen;
  • Er dient een specifieke calamiteitenprocedure voor deze stoffen te zijn;

Als er met formaldehydehoudende stoffen nog niet met een volledig gesloten systeem wordt gewerkt, of er is op een andere manier nog blootstelling mogelijk, dan zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, totdat de blootstelling onder de grenswaarde is teruggebracht. Het Veiligheidsinformatieblad van Termin8, schrijft dan bijvoorbeeld voor (afhankelijk van de wijze van blootstelling): Aangeblazen vol-gelaatsmasker, specifieke handschoenen, vol gelaatsscherm. ( NB Termin8 wordt nog door het Ctgb beoordeeld. In de loop van 2014 zal, na een positieve beoordeling,  een toelatingsbeschikking verschijnen, met mogelijk aangepaste voorschriften )

Zie verder voor veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen de Veiligheidsinformatiebladen en de toelatingsbeschikking van de betreffende formaldehydehoudende stof. Zorg ook voor een werkplekinstructiekaart (wik).

Organisatorische maatrgel.

Geen gegevens gevonden