Machineveiligheid

Machineveiligheid gaat over het voorkomen en in tweede instantie beperken van de risico’s bij het werken met arbeidsmiddelen. Zowel in de ontwerp-, installatie, gebruiks- en ontmantelings/verwijderingsfase. En ook bij omstellen, onderhoud, storingen verhelpen en reinigen. Het gaat in de sector om machines , als persen, mengers, mixers, elevatoren, heftrucks en,  -kranen. 
Bij werkzaamheden aan machines en andere arbeidsmiddelen kunnen zich verschillende risico’s voordoen:

 • Knellen, snijden of pletten door bewegende delen, zoals aandrijvingen van diverse machines;
 • Intrekgevaar door roterende apparatuur en draaiend gereedschap;
 • Gevaar voor verbranding;
 • Valgevaar;
 • Risoco's van elektriciteit;
 • Aanrijdgevaar door transportmiddelen.


Animatiefilmpje Arbeidsrisico Machineveiligheid - Nevedi

Reikwijdte
Dit onderdeel van de Arbocatalogus beschrijft machineveiligheid door het hele bedrijf heen, vanaf de ontvangst tot aan de bulkwagens. Het geeft de risico’s en maatregelen weer voor werkzaamheden van de operators en andere uitvoerende medewerkers. En wel tot en met het eerstelijns onderhoud (door operators zelfstandig uit te voeren, zonder inschakeling van de Technische Dienst).

CE-markering en Arbobesluit
Voor veel arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese productrichtlijnen, voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het arbeidsmiddel. Is het product volgens de fabrikant in overeenstemming met de Europese richtlijnen, dan wordt de CE-markering aangebracht en dient een verklaring van overeenstemming en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met het arbeidsmiddel worden meegeleverd.
Werkgevers moeten de gebruiksaanwijzing op CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen opvolgen en de werknemers volgens deze gebruiksaanwijzing een instructie en voorlichting geven.

Voor oudere arbeidsmiddelen waarvoor geen Europese productrichtlijnen gelden, bijvoorbeeld voor machines die voor 1995 in gebruik zijn genomen, heeft de werkgever de verplichting ervoor te zorgen dat het arbeidsmiddel aan de vervaardigingsvoorschriften van het Arbobesluit voldoet. Daarbij gaat het om zaken als: deugdelijkheid, veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen, veilige bedieningssystemen, noodstoppen en veilig inwerkingstellen en stopzetten. Deze Arbobesluitbepalingen dienen overigens ook nageleefd te worden voor machines mét een CE-markering.
Als een machine ingrijpend wordt gewijzigd door de werkgever, wordt deze beschouwd als ‘fabrikant’ en is hij verantwoordelijk voor het opnieuw doorlopen van het gehele CE-traject van de machine.

Machine-RI&E
Machineveiligheid is een belangrijk onderdeel van de door de Arbowet verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Vóór de ingebruikname van een nieuwe machine vindt een risicobeoordeling plaats. De werkgever schakelt daarvoor deskundige werknemers in en/of een externe veiligheidskundige. Dat geldt ook als er beheersmaatregelen moeten worden aangepast als gevolg van incidenten of ongevallen.
Zo’n risicobeoordeling vindt ook plaats voor machines die niet eerder zijn beoordeeld en wordt voor alle beoordeelde machines na uiterlijk 5 jaar herhaald. Die herhaling is niet vereist als het bedrijf de risico’s van tussentijdse wijzigingen steeds heeft beoordeeld middels een ‘management of change-procedure’ en als bovendien bij periodieke inspecties en bij gepland onderhoud ook steeds de machineveiligheidsaspecten aantoonbaar zijn beoordeeld.

Voer de beoordeling zelf uit en laat het toetsen, of besteed het helemaal uit aan deze deskundige, waarbij het niveau van degene die beoordeelt wordt afgestemd op de risico’s van het betreffende arbeidsmiddel. Deze ‘Machine-RIE’ voldoet aan de geharmoniseerde norm:
-    NEN- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk     assessment and risk reduction
-    NEN- EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery – Risk assessment - Part 1: Principles
     (beide te bestellen op NEN.nl)

Of aan:
-    AI-11 afschermingen
-    AI-58 machines
     (beide te bestellen of tegen betaling online in te zien bij SDU)

Naast de periodieke machine-RI&E is in de sector bepaald dat minimaal jaarlijks een inspectie/audit/rondgang nodig is om de staat van de machines en van de beveiligingen in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.

Hier volgt een verkorte weergave van enkele belangrijke wettelijke regels op het gebied van machineveiligheid, voornamelijk afkomstig uit Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit

Inhoudsopgave:

 • veiligheidsvoorzieningen
 • bedieningssystemen
 • in werking stellen van arbeidsmiddelen
 • stopzetten van arbeidsmiddelen
 • noodstopvoorziening
 • onderhoud
 • keuring
 • veilig omgaan met elektriciteit
 • deskundig gebruik
 • veilige heftrucks
 • verkeersveiligheid

Veiligheidsvoorzieningen 

 • Als bewegende delen gevaar kunnen opleveren, zijn deze zodanig van schermen of beveiligingen voorzien (zo nodig aangevuld met vergrendelingen- of blokkeringen), dat het gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • De schermen of beveiligingen zijn stevig uitgevoerd, leveren geen bijzondere gevaren op, kunnen niet op eenvoudige wijze worden genegeerd of buiten werking worden gesteld, zijn op voldoende afstand van de gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel aangebracht en belemmeren zo weinig mogelijk het zicht op de arbeid.
 • De schermen of beveiligingen zijn op een zodanige wijze aangebracht dat de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de schermen of beveiligingen moeten worden gedemonteerd.
 • De afschermingen voldoen aan NEN EN ISO 14120. De afstand van deze afschermingen tot de gevaarlijke zones kan worden bepaald met NEN-EN-ISO 13857. Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen moeten voldoen aan NEN-EN-ISO 14119.
 • Op grond van een risicoanalyse moet, afhankelijk van de machine en van omgevingsfactoren, bepaald worden welke schermen of veiligheidsinrichtingen vereist zijn:
 • Een vaste afscherming wordt zo bevestigd dat die alleen met gereedschap te openen of te verwijderen is. Het toepassen van de vaste afscherming gebeurt volgens NEN-EN-ISO 14120. Meer informatie over deze norm is te vinden in een checklist in Arbo-informatieblad 11: Machineveiligheid en afschermingen (Tegen betaling te bestellen of digitaal in te zien bij SDU).
 • Als incidenteel toch toegang tot afgeschermde zones verschaft moet worden, dan zijn deze afschermingen beveiligd met een blokkeerscherm of blokkeerscherm met vergrendeling. Dat is vereist als bij openen de bewegende delen niet tijdig tot stilstand komen.

Bedieningssystemen

 • Bedieningssystemen zijn veilig en dienen duidelijk zichtbaar en van herkenbare aanduidingen te zijn voorzien.
 • Ze dienen zoveel mogelijk buiten de gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel te zijn opgesteld.
 • Ze moeten bij het in werking stellen met onvoldoende overzicht een signaal afgeven.
 • Ze leveren ook bij onopzettelijke handelingen geen gevaar op. Een storing of beschadiging van een bedieningssysteem mag eveneens geen gevaar opleveren voor de werknemers.

In werking stellen van arbeidsmiddelen

 • Een arbeidsmiddel mag uitsluitend door een opzettelijk verrichte handeling in werking gesteld worden (b.v. een schakelaar omzetten of knop indrukken of een afsluiter openen). Dit geldt niet wanneer het opstarten van een arbeidsmiddel onderdeel is van een normaal programma van een automatische cyclus.
 • Voor het verrichten van niet-elektrotechnische werkzaamheden, moet de machine of het toestel zijn voorzien van een werkschakelaar of afsluiter. Deze moet in de onmiddellijke nabijheid van de machine of het toestel zijn gesitueerd. De werkschakelaar/ afsluiter moet kunnen worden vergrendeld, als er: 
  • Vanaf de machine of het toestel geen zicht is op de werkschakelaar/ afsluiter, en/of als
  • Bij het onverwacht inwerkingtreden van de machine of het toestel gevaar bestaat voor ernstig lichamelijk letsel;
  • Als na een spanningsdaling of -uitval, het terugkeren van de spanning gevaar op kan leveren voor personen of goederen, moet een nulspanningsschakelaar zijn geïnstalleerd;
  • Wandcontactdozen in een eindgroep, die buiten zijn gemonteerd, moet zijn aangesloten achter een aardlekschakelaar;
  • Arbeidsmiddelen zoals o.a. kranen mogen pas voor de eerste maal in gebruik worden als deze zijn vrijgegeven door een bevoegde instantie.  

Stopzetten van arbeidsmiddelen
Een arbeidsmiddel wordt op een veilige manier stopgezet. Daarbij wordt de energietoevoer onderbroken. De opdracht tot stopzetting kan niet worden opgeheven door een opdracht tot starten. 

Noodstopvoorziening 
Een arbeidsmiddel beschikt over een noodstopvoorziening als dit, met het oog op de gevaren van dat arbeidsmiddel en de normale tijd die nodig is om dat arbeidsmiddel stop te zetten, noodzakelijk is. Een noodstop: 

 • Is nodig bij bedieningsplaatsen van machines met aandrijvingen;
 • Is geen alternatief voor afscherming;
 • Moet eenvoudig bereikbaar zijn vanaf de werkplek en duidelijk herkenbaar zijn; 
 • Op lange productielijnen dienen meerdere noodstoppen aanwezig te zijn;
 • Moet onder alle omstandigheden kunnen worden gebruikt;
 • Moet door één eenvoudige handeling worden ingeschakeld, waarbij toevallige bediening wordt voorkomen;
 • Het opheffen van de noodstop mag niet in één handeling het uitgeschakelde deel van de installatie weer inschakelen. Daar moeten minstens twee handelingen voor nodig zijn. Dus: door het loslaten van de noodstop blijft deze toch gehandhaafd.

Onderhoud
Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden zodat ze altijd in een goede staat verkeren. Veelal is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het arbeidsmiddel informatie gegeven over het onderhoud. Van het onderhoud moet een administratie worden bijgehouden. Met het onderhoudslogboek of digitaal onderhoudssysteem kan de werkgever, in geval van een calamiteit, aantonen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie welk onderhoud door wie wanneer is gepleegd.
Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dienen veilig te kunnen worden uitgevoerd, onder meer door de machine stroom-en/of drukloos te maken. (Zie hieronder ook de voorschriften bij keuring).

Voor arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende situaties:

 • als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie)
 • als gebruik of invloeden van buitenaf kunnen leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring)
 • Als er een bijzondere gebeurtenis zoals een ongeval heeft plaatsgevonden.

Keuring
De werkgever moet zelf vaststellen of één of deze keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn. Een keuring kan een eenvoudige visuele beoordeling zijn, maar kan voor sommige arbeidsmiddelen ook een beoordeling/beproeving inhouden door een externe deskundige (bv. jaarlijkse keuring heftruck).

Keuring na installatie
De keuring na installeren moet plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen en moet worden herhaald als het arbeidsmiddel op een andere plaats wordt geïnstalleerd. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.

Periodieke keuring
De keuring voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering dient periodiek plaats te vinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.
Minimaal eenmaal per jaar keuren is verplicht voor arbeidsmiddelen als hijskranen, en transportmiddelen.  In de toelichting van het Arbobesluit is voor overige arbeidsmiddelen minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is.

Een aantal arbeidsmiddelen zoals hijs- en hefwerktuigen, drukapparatuur met een druk hoger dan 0,5 bar, mobiele hijskranen en torenkranen met een capaciteit van 10 tonmeter of meer, containers, en liften voor personenvervoer moeten door een aangewezen onafhankelijke instelling worden gekeurd. Zorg ook voor een (jaarlijkse) keuring van elektrische arbeidsmiddelen door een Keurmeester Elektrisch Gereedschap.

De werkgever bepaalt voor de overige arbeidsmiddelenzelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundige persoon of instelling gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf als deze terzake deskundig is.. 

Rapportage
Van de uitgevoerde keuringen wordt een schriftelijke rapportage gedaan die in de nabijheid van het gekeurde toestel moet worden bewaard en op verzoek aan de toezichthouder worden getoond..  Het bedrijf heeft per arbeidsmiddel vastgelegd wat de laatste datum van keuring is, bv door dat op het arbeidsmiddel zelf aan te geven.

Veilig omgaan met elektriciteit
Om de veiligheid bij het werken met elektrische installaties en -apparatuur te waarborgen dient een bedrijf zich te houden aan de voorschriften uit NEN 3140. Er dient in het bedrijf een Handboek NEN 3140 aanwezig te zijn dat steeds actueel wordt gehouden. In het handboek worden zaken op het gebied van installatiebeheer en tekeningenbeheer, benodigde procedures en werkinstructies opgenomen. Ook wordt daarin vastgelegd hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij werkzaamheden met en aan elektrische installaties en apparatuur zijn verdeeld. De werkgever zorgt ervoor dat betrokkenen voldoende opgeleid zijn om hun werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Leg vast wie installatieverantwoordelijke is, en wie ‘vakbekwame personen’ en ‘voldoende onderrichte personen’ zijn. De werkgever zorgt ervoor dat betrokkenen voldoende opgeleid zijn om hun werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren, dit conform NEN 3140. Verder moet steeds voorkomen worden dat, bv bij onderhoud en reiniging onder spanning wordt gewerkt. Zie daarvoor onder meer de oplossingen MV01 en MV-03.

Deskundig gebruik
Voor veel arbeidsmiddelen kan volstaan worden met het opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorlichting en instructie. Voor bepaalde categorieën arbeidsmiddelen is echter een specifieke deskundigheid vereist. Mobiele arbeidsmiddelen, bijvoorbeeld een heftruck, vragen meestal om zo’n specifieke deskundigheid.  Heftruckbedieners moeten aantoonbaar deskundig zijn voor de heftrucks die bediend worden en bekend zijn met de risico’s op de specifieke arbeidsplaatsen. (Arbobesluit 7.17 c)

Voor het bedienen van mobiele hijskranen en torenkranen met een capaciteit van 10 tonmeter of meer is zelfs een wettelijk verplicht deskundigheidsbewijs nodig. Werkgevers mogen voor die werkzaamheden alleen werknemers inzetten die hiervoor gekwalificeerd zijn. 

Het weghalen van fysieke veiligheidsschermen of buiten werking stellen, overbruggen of omzeilen van beveiligingen is niet toegestaan. Vooral voor dit punt hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht. De werkgever dient met herhaaldelijke voorlichting en onderricht en met geregeld toezicht en zo nodig sancties het gevaarlijk gedrag tegen te gaan.

Veilige (hef)trucks
In Arbobesluit 7.17 a-c zijn, naast de hierboven genoemde bepaling over de vereiste deskundigheid, uiteenlopende eisen opgenomen over de uitrusting en het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen, zoals heftrucks, reachtrucks en stapelaars. Het betreft onder meer:

 • Een voorziening om beknelling bij kantelen van het voertuig te voorkomen
 • Verbod op meerijden, tenzij speciaal daarvoor een veilig ingerichte plaats is.
 • Maatregelen om medewerkers buiten de werkzone van het voertuig te houden, of als dat onmogelijk is hen te behoeden van letsel.
 • Zeker stellen dat na parkeren het voertuig niet onverhoeds in beweging komt.

(Zie voor een verdere uitwerking: oplossing MV-05)

Verkeersveiligheid
In de branche is op grond van Arbobesluit 7.17 c, onderdeel 4 bepaald dat bedrijven dienen te beschikken over een verkeersplan. Daarin zijn onder meer rijroutes, rijsnelheden en voorrangsregels vastgelegd. (Zie voor een verdere uitwerking: oplossing MV-07).